تعیین جنسیت جنین بدون سونوگرافی به سبک ابوعلی سینا

تا نزدیک شدن روز سونوگرافی و تشخیص جنسیت بچه توسط متخصص ،مادر با تشخیص های مختلفی از سوی نزدیکان و آشنایان رو به رو می شود که بر اساس آمارها و باورهای قدیمی و متون ابن سینا صورت گرفته است بررسی ها نشان می دهند، اگر تعداد ضربان قلب کودک بار در دقیقه یا بیشتر باشد،فرزند و اگر زیر ضربه در دقیقه یا بیشتر باشد،پسر است حتی اعتقادی هم وجود دارد که می گوید اگر زن باردار میل شدیدی به خوردن غذاهای شور داشته باشد،فرزندش پسر است و اگر شیرینی دوست داشته باشد فرزندش است بررسی ها نشان می دهند، در بعضی متون آمده است پسر سمت راست شکم مادر و در سمت چپ قرار می گیرد اگرچه می شود روی بعضی از این موارد تا درصد حساب کرد ولی در موارد زیادی هم این باورها صادق نیست و من است نتیجه درست نباشد از آنجا که سونوگرافی پارامتر مهم برای اطمینان را دارد می توان راحت به آن اتکا کرد کارآمدی و روش ایمنی آن بسیار بالاست و به همین دلیل طب سنتی نیز به آن اطمینان می کند

منبع باشگاه خبرنگاران


تعیین جنسیت جنین بدون سونوگرافی به سبک ابوعلی سینا